Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti Profinit EU, s.r.o., se sídlem Praha 6, Tychonova 2, IČ: 04434081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v odd. C, vl. 247646 (dále jen „Správce”), se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  • Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, tj. souhlasím s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním a kombinováním za účelem zasílání pracovních nabídek Správce.
  • Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu.
  • Zpracování osobních údajů je a bude ke stanovenému účelu prováděno Správcem, popř. zpracovateli, se kterými Správce uzavře zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů – Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání pracovních nabídek Správce a účast ve výběrových řízeních na Správcem nabízené pracovní pozice, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč /,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.