Etický kodex skupiny PROFINIT

Etický a protikorupční kodex skupiny PROFINIT, která zahrnuje společnosti Profinit EU, s.r.o., Profinit Slovakia, s.r.o., Profinit DE GmbH a Techlake, s.r.o., definuje základní zásady etického chování skupiny PROFINIT ve vztahu k zaměstnancům, externím spolupracovníkům, obchodním partnerům a dalším osobám, se kterými se vstupuje v kontakt. Kodex nám pomáhá dělat správná rozhodnutí a jednat v souladu s hodnotami společnosti.

PROFINIT důsledně dbá na dodržování požadavků právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení a stejně tak na dodržování etických standardů založených na slušném a čestném jednání, otevřenosti, transparentnosti, integritě a odpovědnosti.

Respekt základních lidských práv a zákonů

Jednáme v souladu se zásadami práva a spravedlnosti vyplývajícími z principů demokracie a právního státu. Jednáme v duchu nedotknutelných hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti.

Ctíme mravní principy a zásady, dodržujeme tento Kodex a základní pravidla slušného chování.

Respektujeme lidská práva a základní svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a projevu. Snažíme se předcházet jednání, jež by tato práva a svobody porušovalo.

Ctíme zásady kolegiality a vzájemné spolupráce.

Rovný přístup, rovné příležitosti vůči všem

Odmítáme diskriminaci na základě rasy, etnického původu, národnosti, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální orientace, fyzického handicapu, jazyka, sociálního původu nebo majetkových poměrů. Vůči všem jednáme s respektem. Dodržujeme princip rovného přístupu a rovných příležitostí. Odmítáme jakoukoliv formu sexuálního obtěžování.

Pokud se setkáme s neetickým jednáním, které jako takové nelze tolerovat, vyvozujeme přiměřené důsledky a snažíme se zjednat nápravu v rámci dobrých mravů. Soustavně usilujeme o prevenci takového jednání.

Loajalita, zodpovědnost a ochrana dobrého jména

Ctíme Společnosti a svým jednáním se nedopouštíme ničeho, co by mohlo poškodit jejich dobré jméno. Jsme si vědomi toho, že PROFINIT svým vystupováním, chováním a působením navenek reprezentujeme.

Pečujeme o majetek společností PROFINIT a používáme ho řádně. Předcházíme újmám na tomto majetku. Tento majetek ani své postavení nezneužíváme k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby. Nepřijímáme dary nebo jiné výhody, pokud bychom tím jednali neeticky.

Prevence korupce a střetu zájmů

Snažíme se maximálně vyvarovat střetu zájmů a v případě, že taková situace nastane, ji vhodným způsobem oznámíme.

Nesmíme v souvislosti s výkonem práce či plnění služeb vyžadovat dary pro sebe nebo jiného ani přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon práce či plnění služeb. Za dary se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či jiných výročních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné reklamní a propagační předměty.

Předpokládáme-li jednání s rizikem korupce nebo podvodu nebo jednání s prvky lobbingu, vedeme je za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovníka.

Bereme na vědomí, že se zakazuje poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru.

V případě důvodného podezření z jednání, které je korupční či hrubě poškozujícího pověst skupiny PROFINIT, by měl zaměstnanec nebo externí spolupracovník nahlásit toto jednání na e-mail: kodex@profinit.eu.

Cílem etického kodexu je nejen jeho uplatnění ve skupině PROFINIT, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání ve veřejném či soukromém podnikatelském sektoru v ČR.

Celé znění etického kodexu naleznete zde.

DORA pomocí AI v praxi
DORA pomocí AI v praxi: Úspěšná řešení z ČR i ze zahraničí

Připojte se k našemu webináři a zjistěte, jak AI zvyšuje efektivitu při plnění úkolů v rámci nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act).

Zjistit více