Pokročilé databázové technologie

Predmet „Pokročilé databázové technológie“ je určený pre študentov štvrtého ročníka FIIT STU v Bratislave a je zameraný na témy z oblasti databáz nad rámec štandardného kurzu.

Profinit sa v zimnom semestri 2010/2011 podieľa na výuke tohto predmetu zabezpečením prednáškového bloku v rozsahu 5 vyučovacích hodín ako aj participáciou na vedení cvičení počas celého semestra. Nosnou témou našich prednášok a cvičení je oblasť dátových skladov a Business Intelligence, ku ktorej majú všetci prednášajúci aj cvičiaci veľmi blízko vďaka dlhodobej práci na DW a BI projektoch. Veríme, že naše prednášky poskytnú študentom zaujímavé teoretické a technické poznatky z modernej, rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti obohatené o praktické skúsenosti z reálnych projektov.

Odporúčaná literatúra

  • Business Intelligence – Jak využít bohatství ve vašich datech – O. Novotný, J. Pour, D. Slánsky (Grada, ČSSI, 2005)
  • Building the DataWarehouse – William H. Inmon (Wiley, 2005)
  • The DataWarehouse Toolkit – Ralph Kimball (Wiley, 2002)
  • The DataWarehouse ETL Toolkit – Ralph Kimball (Wiley, 2004)