Softwarové inženýrství pro praxi

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe používat.

V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu


Informace pro posluchače

Přednáška se koná v pondělí18:00 –  19:30 v místnosti E-126. Cvičení 1 se koná ve středu 16:15 – 17:45 v místnosti E220. Cvičení 2 se koná ve středu v 18:00 – 19:30 v místnosti E220.

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Semestr:

zimní 2018/2019

Rozsah:

2+2c, Z, Zk

Přednášející:

Martin Hlavatý, Bohumír Zoubek

Cvičící:

Martin Hasaj, Václav Hrdina, Jonáš Klimeš

Kód předmětu:

A4M33SEP

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Studenti v rámci tříčlenných týmů postupně vytvoří nabídku na softwarové dílo dle zadání definovaného cvičícím, dále vytvoří specifikaci požadavků, dílo implementují a demonstrují splnění definovaných kvalitativních parametrů. V rámci cvičení průběžně demonstrují svůj postup, přičemž každý z výstupů je hodnocen a toto hodnocení určuje výsledné pořadí týmů (dobré umístění zvýhodňuje členy týmu při písemné části zkoušky). Zápočet je udělen všem členům týmů, u jejichž výstupů nebudou existovat kritické vady či zásadní nevypořádané připomínky (kritičnost vad a připomínek určuje cvičící). Cvičící může, na základě individuálního posouzení, udělit zápočet i při nesplnění výše uvedených podmínek (například když dojde k rozpadu týmu).

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany. Každý člen nejlepšího týmu získá 21% bodů k hodnocení písemné zkoušky, každý člen druhého nejlepšího týmu 14% bodů a každý člen třetího nejlepšího týmu 7% bodů – body se zaokrouhlí na celé číslo podle standardních pravidel zaokrouhlování. V případě existence méně než 4 týmů neobdrží členové posledního týmu žádné body, členové předposledního týmu obdrží 7% bodů a (existují-li) členové třetího týmu od konce 14% bodů k hodnocení písemné zkoušky.

plán přednášek a cvičení

1. 10. 2018
Přednáška: Úvod + softwarový proces
3. 10. 2018
Cvičení: Úvodní informace ke cvičením, požadavky na zápočet
8. 10. 2018
Přednáška: Poptávky, nabídky, odhady, historie projektu
10. 10. 2018
Cvičení: Semestrální úloha - zadání (poptávka)
15. 10 2018
Přednáška: Analýza a sběr požadavků
17. 10. 2018
Cvičení: Odhady pracnosti
22. 10. 2018
Přednáška: Architektura / design, příklady z praxe
24. 10. 2018
Cvičení: Semestrální úloha - představení nabídek
29. 10. 2018
Přednáška: Konstrukce
31. 10. 2018
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace I
5. 11. 2018
Přednáška: Testování + QA
7. 11. 2018
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace II
12. 11. 2018
Přednáška: Co to znamená testovat internetové bankovnictví
14. 11. 2018
Cvičení: Semestrální úloha - představení specifikací
19. 11. 2018
Přednáška: Dokumentace a konfigurační řízení
21. 11. 2018
Cvičení: Představení frameworků a kostry aplikace III
26. 11. 2018
Přednáška: Release Management a DevOps
28. 11. 2018
Cvičení: Automatické testy - seznámení s nástrojem na testování webových aplikací (Selenium). Základy mockování.
3. 12. 2018
Přednáška: Údržba a rozvoj
5. 12. 2018
Cvičení: Konfigurační řízení a Docker
10. 12. 2018
Přednáška: Projektové řízení
12. 12. 2018
Cvičení: Continuous Integration - seznámení s nástrojem Jenkins
17. 12. 2018
Přednáška: Team leading
19. 12. 2018
Cvičení: Semestrální úloha - představení aktuálního stavu
2. 1. 2019
Cvičení: Obhajoba semestrálních úloh
7. 1. 2019
Přednáška: Shrnutí, příklady, diskuse, literatura, odborné zdroje, příprava na test
9. 1. 2019
Cvičení: Konzultace, Zápočty