Databázové systémy v praxi

Kurs se zabývá se praktickými aspekty spojenými s návrhem, vývojem a provozováním datově orientovaných systémů. Dále pokrývá problematiku řízení a správy dat v organizaci.

Na základě zkušeností z mnoha konkrétních projektů jsme vybrali okruhy, které často způsobují problémy při vývoji a provozu datově orientovaných systémů. V kurzu probereme vztah teoretických principů s konkrétními implementacemi v jednotlivých DBMS (zejména Oracle, MS SQL, Sybase a Teradata) a také dopad rozdílných implementací na cílové řešení.

Přednáška předpokládá znalost konceptuálního a logického návrhu databáze a základů SQL. Výhodou je zkušenosti s vývojem datově orientovaných aplikací.

INFORMACE PRO POSLUCHAČE

Doba konání přednášky a cvičení je dána vždy aktuálním rozvrhem pro daný semestr.


Letní semestr 2018 na FIT

Výuka – 19.2. – 20.5. (13 týdnů, první je v souladu s kalendářem sudý)
Zkouškové období letního semestru – 21. 5. – 1. 7. 2018
v sudé úterý 1. 5. výuka odpadá
v liché úterý 8. 5. výuka odpadá, nahrazuje se v lichý čtvrtek 10. 5.
Přednáška: Út T9:343 – 16:15 – 17:45
Cvičení: Út T9:351 – 18:00 – 19:30


Semestr:

MFF UK v Praze – zimní
ČVUT FIT v Praze – letní

Rozsah:

2/1 Z, Zk

Přednášející:

RNDr. Ondřej Zýka

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Účast na cvičení, vyřešení zadaných úloh ze cvičení

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 30 minut – dvacet otázek ze seznamu) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut – diskuse nad otázkami z testu).


Obsah předmětu

1. Design databázového systému – na čem je založena kvalita datového modelu aplikace
Soustředíme se na nejdůležitější etapu návrhu databázového systému – sběr požadavků. Dále probereme význam procesní matice a její vliv na návrh logického modelu a implementaci byznys logiky.

2. Fyzický design databáze – kritická část návrhu z pohledu jeho výkonnosti
V přednášce probereme vztah fyzického implementace a logického datového modelu. Budeme se zabývat důvody a způsoby denormalizace modelu a dopadu denormalizace na výkon aplikace a na administraci systému.

3. Databázové návrhové vzory – osvědčené řešení pro standardní úlohy
Probereme návrhové vzory pro řešení standardních částí datových modelů. Soustředíme se na jednoduché i složitější řešení obdobných situací . Probereme výhody a nevýhody jednotlivých řešení jak ze strany vývoje a údržby, tak ze strany srozumitelnosti.

4. Dimenzionální modelování – Základní pattern BI
Dimenzionální model je dobře definovaný a standardizovaný přístup pro ukládání dat ve vysoce denormalizovaném tvaru vhodném pro analytické výpočty. Přednáška pokrývá stručný úvod do dimenzionálního programování a představí architekturu systému Teradata určeného pro velké datové sklady.

5. Integrace dat a datové toky – integrační přístupy a Master Data Management
V současnosti už není žádný systém samostatný, získává více dat z ostatních systémů než od uživatelů. V přednášce probereme různé metody integrace zaručující konzistenci dat v takovém prostředí a základy Master Data Managementu.

6. Architektura datového serveru – co potřebuje vývojář vědět o hardware a OS aby napsal dobrou aplikaci
Probereme základní funkce DBMS, kompromisy v architektuře datových serverů a kritické faktory pro výkonnost DBMS v závislosti na uživatelských požadavcích.

7. Dialekty SQL – kolik je různých SQL a čím se od sebe liší, co z SQL se skutečně používá
V přednášce probereme oblasti psaní kódu v databázi, které v praxi způsobují největší problémy a vyžadují rozdílný přístup. Zmíníme základní chyby vyskytující se při použití ORM nástrojů.

8. Transakce a paralelismus v datovém systému – čím se liší teorie od praxe
Transakce jsou další oblast, která je pokrytá standardy. V přednášce probereme způsoby realizace obecných principů v jednoltivých databázích. Zmíníme best and bad practices pro jednotlivé implementace, nejčastější chyby a způsoby, jak jim předcházet.

9. Optimalizace výkonu – co umí datový server a v čem mu musíme pomoci
Přednáška pokrývá témata jako rozpor mezi optimalizací pro maximální propustnost nebo pro minimální dobu odezvy, řešení rozporu mezi čitelností a výkonností kódu, optimalizace na úrovni kódu a možnosti optimalizace bez zásahu do kódu aplikace.

10. Správa dat v podniku – data jako majetek organizace
Data a informace uložené v systémech jsou jedním z nejcennějších majetků organizace. Datově orientované systémy je třeba chápat jako prostředky pro správu tohoto majetku. Přednáška pokrývá používané metodiky a přístupy pro správu dat.

11. Datová kvalita a Metadata – základní kompetence nutné k pro porozumění a správu dat
Datová kvalita je přístup jak definovat, měřit a zvyšovat využitelnost dat pro koncové uživatele. V přednášce jsou probrány přístupy jak definovat kvalitu dat, metody čištění dat a měření datové kvality. Metadata jsou základní nástroj pro porozumění a využití dat. Probereme typy metadat, způsoby jejich získání a příklady jejich použití.

12. Administrace a Enterprise vlastnosti DBMS – základ úspěšného provozování datového systému
Přednáška se zabývá procesy nutnými k dlouhodobému provozování datového systému. Pokrývá různé role uživatelů DBMS a jejich zodpovědnosti. Soustředí se na řešení zálohování, monitorování systémů, metody dosahování vysoké dostupnosti, upgrade a migrace, synchronizace mezi databázemi, přidělování zdrojů i další cíle administrace.